žeriavy, zdvíhacia technika - JORD spol. s r. o., Komárno
JORD spol. s r.o., Dolná 23, 945 01 Komárno
žeriavy, zdvíhacia technika - JORD spol. s r. o., Komárno

Žeriavy, žeriavové dráhy - Všeobecné informácie

ÚVODPROFIL SPOLOČNOSTIŽERIAVYPARTNERIDOPYTCERTIFIKÁTYINFORMÁCIEREFERENCIE
Žeriavy na mieru

JORD spol. s r.o.
Sídlo firmy: Dolná 23
Prevádzka: Hadovská 5
945 01 Komárno

Telefón: +421/35/7742 990
E-mail: zeriavy@jord.sk

ŽERIAVY A ŽERIAVOVÉ DRÁHY

    Projektovanie a výpočet
    Montáž
    Skúšky
    Prevádzka, údržba
    Klasifikácia žeriavov
    Prostredia žeriava
 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

    Oceľové konštrukcie
KOMPONENTY ŽERIAVOV

    Frekvenčný menič
    Zariadenie na diaľkové ovládanie
    Prívod elektrickej energie
    Koncový vypínač
    Závesný ovládač
    Žeriavová kabína, ovládacie kreslo
    Optoelektronické, antikolízne zariadenie
    Preťažovacie zariadenie, vážiace systémy
ZÁVESNÉ PROSTRIEDKY, PRÍPRAVKY

    Závesné prostriedky
    Viazacie laná, reťaze, popruhy
    Traverzy
    Závesy
    Klieštiny
    Bremenové magnety
    Závesné prostriedky


Žeriavy A ŽERIAVOVÉ DRÁHY

Projektovanie a výpočet - pri návrhu oceľových konštrukcií žeriavov a dráh prvoradou podmienkou je splnenie prevádzkových podmienok a rešpektovanie príslušných článkov v STN 27 0140, STN 33 2550, STN EN 60204-32:2009, STN EN 1993-6, STN 27 0103 a STN EN 1993-1-7 a v súlade s požiadavkami zák. č. 264/99 Z.z. , nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR c. 508/2009 Z.z. . Hospodárnosť, unifikácia prvkov konštrukcie a odolnosť proti poveternostným vplyvom sú hlavné kritéria pri návrhu s prihliadnutím na špeciálne požiadavky zákazníka - rozmery, komponenty, rôzne spôsoby ovládania, napájania a regulácií.

Výroba - oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh je vykonávaná na základe zaradenia konštrukcie do výrobných skupín podla STN EN 1090-2, za podmienok stanovených v zák. č. 264/99 Z.z., nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR 508/2009 Z.z., STN 270140 a predpisov súvisiacich. Pre dovolené výrobné tolerancie prvkov oceľových konštrukcií platí STN EN 1090-2. Výroba elektroinštalácie spĺňa požiadavky STN 33 2550, STN EN 60204-1, STN EN 60204-32:2009 a STN EN 60529. Žeriavy a dráhy sa dodávajú natreté základným náterom a vrchným náterom s farebným odtieňom žltým a modrým na otryskanú konštrukciu, alebo podľa požiadaviek zákazníka v inom farebnom vyhotovení. Na nebezpečných miestach žeriava, alebo dráhy je výstražné žltočierne pruhovanie podľa STN 27 0140.

Súčasťou dodávky zariadenia je kompletná výrobno-technická dokumentácia, ktorá obsahuje všetky záležitosti požadované podľa zák. č. 264/99 Z.z., nv.č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. a ďalších noriem - tj. pasport, sprievodná dokumentácia, atesty materiálov, atď.

Montáž - po výrobe oceľovej konštrukcie žeriava, alebo žeriavovej dráhy, a ich montáže na mieste prevádzky sa za podmienok stanovených v zák. č. 264/99 Z.z., nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z., sa vykoná u prevádzkovateľa montážna skúška, za účelom overenia rozmerov, funkčnosti a úplnosti dodávky. Ak sa žeriav montuje na existujúcu dráhu, musí byť doložené písomné zameranie žeriavovej dráhy podľa STN EN 1993-6 a STN EN 1090-2 a odborná skúška prívodu elektrickej inštalácie. Silový vodič po vypínač zabezpečuje odberateľ, od hlavného vypínača vrátane a pozdlžne napájanie žeriava zabezpečuje výrobca. Žeriavové dráhy sa dodávajú ako samostatné nosníky, ktoré sa montujú na exitujúce stĺpy haly, alebo sa dodáva úplná žeriavová dráha spolu so stĺpmi. Dráhy, ak nie je dohodnuté inak, sa dodávajú vyhotovené v takom prevedení, že sa nepredpokladajú zmeny geometrického tvaru dráhy počas prevádzky (STN EN 1993-6). Súčasťou žeriavovej dráhy môžu byť lávky, plošiny, rebríky.

Skúšky - sa vykonávajú podľa zák. č. 264/99 Z.z., nv. č. 436/2008 Z.z. a zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. v rozsahu stanovenom STN 27 0142, STN 33 2550 a STN EN 60204-32:2009. Pri zaťažkávacích skúškach skúšobné bremeno(1,25 a 1,1 násobok nosnosti) zaisťuje užívateľ. Ďalšie skúšky obsahujú meranie priehybu, kontrolu parametrov, technických podmienok, rozmerov, bočnej a zvislej vôle, značenia a nadpisov a skúška elektrickej časti.

Žeriav zaradený do skupiny podľa vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z. je možné používať po vykonaní:

  • odbornej - úradnej skúšky pre skupiny A
  • odbornej skúšky pre skupiny B.

 

Prevádzka, údržba - prevádzka, údržbárske a opravárenské práce musia byť prevedené podľa zák.č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z., odborne v súlade s technickou dokumentáciou žeriava s príslušnými normami. Žeriav smie riadiť a obsluhovať len osoba, ktorá je vyškolená a zaučená, vlastniaca oprávnenie v zmysle zák.č. 124/2006 Z.z., vyhl.č. 508/2009 Z.z., STN 27 0143 a ovláda predpisy pre obsluhu zariadenia.

Počas prevádzky žeriava je potrebné v stanovených intervaloch vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z.z.. Udržovanie žeriavovej dráhy stanovuje STN EN 1993-6, STN  EN 1090-2.

Prostriedky pre viazanie a zavesovanie bremien treba používat podľa STN 27 0144, STN 27 0145, STN 27 0150 a ISO 8792.Klasifikácia žeriavov a mechanizmov - STN ISO 4301

Klasifikácia je systém, ktorý zaisťuje racionálne dimenzovanie zariadenia a slúži na určenie požadovanej výkonnosti žeriava na základe informácií získaných od objednávateľa.

Klasifikácia žeriavov

Na základe triedy využívania - počtu pracovných cyklov (U1 - U9) a stavu zaťažovania (Q1 - Q4) sa určí klasifikačná trieda žeriava (A1 - A8).

Tab. č.1 - Triedy využívania
Trieda využívania Max. množstvo prevádzkových cyklov Poznámky
U0 1,6 × 104  
U1 3,2 × 104 Nepravidelné využívanie
U2 6,3 × 104  
U3 1,25 × 105  
U4 2,5 × 105 Pravidelné využívanie ľahkého stupňa
U5 5 × 105 Pravidelné využívanie stredného stupňa
U6 1 × 106 Pravidelné využívanie intenzívneho stupňa
U7 2 × 106  
U8 4 × 106 Intenzívne využívanie
U9 viac ako 4 × 106  

Tab. č.2 - Stavy zaťažovania
Stav zaťažovania Súčiniteľ spektra zaťaženia Poznámky
Q1 - Ľahký 0,125 ľahké bremená, občas
Q2 - Stredný 0,25 stredné bremená, častejšie
Q3 - Ťažký 0,50 ťažké bremená, veľmi často
Q4 - Veľmi ťažký 1,00 pravidelné zaťažovanie na hranici nosnosti

Tab. č.3 - Klasifikácia žeriavov
  U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
Q1 - Ľahký     A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Q2 - Stredný   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  
Q3 - Ťažký A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8    
Q4 - Veľmi ťažký A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8      

Klasifikácia mechanizmov

Na základe triedy využívania - celkovej doby využívania (T1 - T9) a stavu zaťažovania (L1 - L4) sa určí klasifikačná trieda mechanizmov (M1 - M8).

Tab. č.4 - Triedy využívania mechanizmu
Trieda využívania Celková doba využívania v hod. Poznámky
T0 200  
T1 400 Nepravidelné využívanie
T2 800  
T3 1 600  
T4 3 200 Pravidelné využívanie ľahkého stupňa
T5 6 300 Pravidelné využívanie stredného stupňa
T6 12 500 Pravidelné využívanie intenzívneho stupňa
T7 25 000  
T8 50 000 Intenzívne využívanie
T9 100 000  

Tab. č.5 - Stavy zaťažovania mechanizmu
Stav zaťažovania Súčiniteľ spektra zaťaženia Poznámky
L1 - Ľahký 0,125 ľahké zaťaženie, občas
L2 - Stredný 0,25 stredné zaťaženie, častejšie
L3 - Ťažký 0,50 ťažké zaťaženie, veľmi často
L4 - Veľmi ťažký 1,00 pravidelné, maximálne zaťaženie

Tab. č.6 - Klasifikácia mechanizmov
  T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
L1 - Ľahký     M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
L2 - Stredný   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8  
L3 - Ťažký M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8    
L4 - Veľmi ťažký M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8      

Niekoľko príkladov klasifikácie žeriavov a mechanizmov vo vzťahu k použitiu žeriavov.

Žeriavy pre: údržba-občas údržba-pravid. dielne sklady magnetové automatické
Zdvíhací mechanizmus M3(1Bm) M4(1Am) M3-M5(-2m) M5-M6(-3m) M6-M7(-4m) M7-M8(-5m)
Žeriav ako celok A3 - A4 A3 - A5 A3 - A5 A4 - A6 A6 - A8 A6 - A8


Prostredie žeriava

Protokol o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiu (viď. prílohu) zabezpečuje užívateľ podľa STN 33 0300 čl. 2.2, kde je podrobne popísané prostredie. Na základe popisu technologického procesu sa stanoví prostredie priestorov a požadované opatrenia ku zníženiu nepriaznivých vplyvov prostredia a uvedú sa zvláštne podmienky prevádzky.

Výbušné prostredie - žeriavy určené do výbušného prostredia v chemických podnikoch, skladoch, atď. sú vybavené komponentmi do výbušného prostredia, ktoré zamedzia zapálenie ľahko horľavých plynov a pár. Výbušné prostredia podľa STN 33 2320 sa delia v závislosti na pravdepodobnosti výskytu a doby trvania nebezpečnej koncentrácie horľavých plynov alebo pár:

ZÓNA 0 - nebezpečná koncentrácia sa trvalo vyskytuje
ZÓNA 1- nebezpečná koncentrácia sa môže vyskytnúť aj počas bežnej prevádzky, jej trvalý výskyt sa nepredpokladá -
ZÓNA 2 - nebezpečná koncentrácia sa môže vyskytnúť krátkodobo, za neobvyklých prevádzkových stavov
BNV - priestor bez nebezpečenstva výbuchu je miesto, kde sa nemôže vyskytnúť nebezpečná koncentrácia
OP - ochranný priestor tvorí prechodový priestor medzi priestormi BNV a ZÓNA 2.

Protokol č. .......

O určení pracovného prostredia vypracovaný odbornou komisiou

(Názov organizácie)

V ............................... dňa : ........................

Zloženie komisie: predseda:
  členovia:
  účastníci jednania:

NÁZOV OBJEKTU:
Podklady použité pre vypracovanie protokolu:
Prílohy:
Popis technologického procesu a zariadenia:
ROZHODNOTIE:
Zdôvodnenie:
Dátum spísania protokolu:                          Podpisy členov komisie:oceľové konštrukcie

Oceľové koštrukcie - naša spoločnosť vyrába oceľové konštrukcie podľa požiadavky zákazníka. V prípade záujmu zákazníka vieme zabezpečiť výrobu atypických oceľových koštrukcií v malých sériách, ako aj veľkosériové výrobky podľa dodanej dokumentácie.Komponenty žeriavov

Frenkvečný menič
Frenkvečný menič

Frekvenčný menič - je inteligentný motorový spúšťač, ktorý umožňuje plynulý rozbeh a dobeh, reguláciu rýchlosti pojazdu a zdvihu a tým vylepšuje momentovú charakteristiku a znižuje záberový rozbehový prúd. Menič je ovládaný cez digitálne vstupy a umožňuje na mieste nastaviť optimálne parametre rýchlostí a tým zvyšuje životnosť mechanických častí žeriava a žeriavovej dráhy ako aj bezpečnosť práce pri manipulácii s bremenom. Menič nevyžaduje takmer žiadnu zvláštnu údržbu. Na požiadanie zákazníka je možné dodať rôzne typy meničov od domácich a zahraničných dodávateľov.

Diaľkové ovládanie žeriavov
Diaľkové ovl. žeriavov

Zariadenie na diaľkové ovládanie žeriavov - žeriavy je možné vybaviť bezdrôtovým ovládaním - rádiovým riadením, alebo riadením s infračerveným lúčom. Hlavnými výhodami takéhoto riadenia sú:

  • racionalizácia v prevádzke
  • zvýšená bezpečnosť z dôvodu nepretržitého sledovanie bremena
  • zvyšuje produktivitu práce, usporí pracovníkov, atď.

 

Zariadenie sa skladá z vysielača, prijímača a z ďalších prídavných častí ( nabíjačka, batérie...). diaľkové ovládanie je možné namontovať na všetky typy existujúcich žeriavov bez väčších zásahov a za krátky čas.

Krytá trolej
Krytá trolej

Prívod elektrickej energie - rôzne typy prívodov môžu byť dodané podľa požiadavky zákazníka:

  • Oceľové lano - na lane sa šmýkajú krúžky s káblom - do 30 m.
  • Zhrňovací káblový prívod - nosné vozíky v celoplastovom vyhotovení jazdiace v C profiloch uložených na konzolách vzdialených medzi sebou cca. 1500 mm. Maximálna pojazdová rýchlosť je 60m.min-1.
  • Krytá trolej - pre napájanie žeriavov pri väčších rýchlostiach, väčších príkonoch a na väčšie vzdialenosti.

 

U zhrňovacieo vedenia sa používajú ploché káble.

Koncový vypínač
Koncový vypínač

Koncový vypínač - slúži na obmedzenie pohybov pojazdu a zdvihu. Koncový vypínač je určený pre občasné spínanie.
Typy vypínačov:

  • trojpolohový - vypína, alebo spomalí pojazd po príchode na prepínač
  • zdvihový spínač - spína v troch polohách - horná, dolná, koncová

 

Závesný ovládač
Závesný ovládač

Závesný ovládač - slúži na priame ovládanie pohybov žeriava. Štandardne sa dodáva s uzamykateľným "STOP" tlačítkom, vzájomné funkcie ovládača sú mechanicky blokované. Pri rôznych úrovniach podlahy je vhodné použiť navijak lana. Závesný ovládač môže chodiť spolu s mačkou alebo s kladkostrojom alebo na zvláštnom vedení nezávisle od pohybu mačky.

Kreslo
Kreslo

Žeriavová kabína, ovládacie kreslo - žeriavy, v prípade potreby môžu byť vybavené kabínou. Konštrukcia kabíny a kresla vždy zodpovedá požiadavkám príslušného žeriavu a jeho obsluhy ( výhľad, umiestnenie, atď.). Nosná oceľová konštrukcie kabíny je pokrytá plechom, podlaha je vyhotovená z protišmykového plechu. Predné okná sú vyklápacie, spodné oknu umožňuje výhľad pod kabínou. Rôzne varianty vstupov do kabíny umožňujú prispôsobenie aj na existujúce zariadenia. Na zvláštnu objednávku je možné umiestniť do kabíny klimatizáciu, ohrievač, atď.

Žeriavové kreslo je väčšinou súčasťou dodávky kabíny. Štandardne je osadené krížovými ovládačmi s príslušným počtom rýchlostí. Ďaľšie spínače a tlačítka sa volia podľa potreby žeriavu a ďaľších prídavných zariadení. Kreslo okrem toho môže mať ďaľšie funkcie, ako možnosť otáčania, naklápania, posuvu, atď.

Optoelektronické zariadenie
Optoelektronické zariadenie

Optoelektronické, antikolízne zariadenie - je určené v prípadoch, že na jednej žeriavovej dráhe sa pohybuje nezávisle viac žeriavov, pri ktorých treba zabezpečiť, aby sa neblížili na menšiu vzdialenosť ako je určené. Zariadenie zamedzuje zrážku dvoch žeriavov v dôsledku nepozornosti obsluhy, ktoré je možné hlavne u diaľkovo ovládaných žeriavov. Ďalšou možnosťou nasadenia zariadenia je nevyhovujúca žeriavová dráha v určitých poliach prácu dvoch žeriavov. Minimálna vzdialenosť stretávajúcich žeriavov : 2m.

Preťažovacie zariadenie, vážiace systémy - slúžia na zamedzenie preťaženia žeriava alebo na určenie hmotnosti v priebehu prevádzky, v dôsledku čoho sa zvýši produktivita a bezpečnosť prevádzky.

Preťažovacie zariadenie - elektronické alebo mechanicko-elektronické, ktoré sledujú hmotnosť bremena a v prípade preťaženia zastavia zdvih alebo pojazd. Zdvih smerom dolu je aktívny.

Vážiace systémy - aktívne počas celého priebehu manipulácie alebo exaktne určujú hmotnosť bremena, ktoré potom digitálne zobrazujú na zobrazovacích jednotkách, tlačiarni, atď.Závesné prostriedky, prípravky

Viazacie laná
Viazacie laná

Závesné prostriedky - slúžiace na uchopenie bremien zodpovedajú tvaru a vlastnostiam dopravovaného bremena, pričom sú jednoduché s minimálnou vlastnou hmotnosťou. Okrem toho konštrukcia musí vyhovovať požiadavkám bezpečnostných predpisov, nepoškodzovať bremeno a vyžadovať najmenšiu prácu viazačov.

Viazacie laná, reťaze, popruhy - používame na uchopenie jednotlivých kusových bremien. Laná a reťaze môžu mať rôzne ukončenia, napr. s hákom, okom, strmeňom atď. Zavesenie môže byť jednoduché, dvojité, n-té zavesenie, používajú sa tiež uzavreté, nekonečné reťaze, laná. Popruchy sú ľahké a mäkké závesné prostriedky, ktoré nepoškodia povrch materiálu a tvarom sa dobre prispôsobujú prepravovaného materiálu.

Traverzy
Traverzy

Traverzy - slúžia na zavesenie väčších a ťažších bremien, kde jeden rozmer (dľžka ) obyčajne prevláda. Sú rôzneho konštrukčného vyhotovenia na zavesenie, obracanie, na zdvíhanie dvoma žeriavmi, na vyrovnanie posunutia ťažiska, na súčasné zavesenie viac bremien.

Závesy - trecie, kde je uchopovacia sila vyvodená váhou bremena, alebo závesy s chápadlami, u ktorých chápadlá na traverze sú prispôsobené bremenám, napr. na prepravu Z-profilov, alebo dlhých hriadeľov.

Bremenové elektromagnety
Bremenové elektromagnety
Vákuové manipulátory
Vákuové manipulátory

Klieštiny - zvierajúca sila je vyvodená váhou bremena, pričom môžu samočinne uchopiť a uvoľniť bremeno, alebo sú ručne ovládané.

Bremenové elektromagnety - sú určené na prepravu magnetických materiálov.

Vákuové manipulátory - slúžiace na prekladanie plechových tabúl, drevených dosiek, sudov, a rôznych iných materiálov.

Copyright © JORD spol. s r. o. 2000 - 2023, All rights reserved., WEB Design: GLS ÚVOD | PROFIL SPOLOČNOSTI | ŽERIAVY | PARTNERI | DOPYT | CERTIFIKÁTY | INFORMÁCIE | REFERENCIE |